Konsulentopplæring

 

I samarbeid med Columbus Consulting, har Ribert Kultur & Kommunikasjon utviklet et konsulenttreningsprogram for mennesker som ønsker å kunne virke for å endre organisasjoner og samfunn i en produktiv, bærekraftig og menneskevennlig retning. Programmet er for nøkkelpersoner i organisasjoner, folk som har ferdigheter innen arbeid med prosesser mellom mennesker, og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne fungere som moderne endringsagenter.

Programmet har vært gjennomført en rekke steder i verden, og prinsippene i programmet er de vi bygger vårt virke på som organisasjonskonsulenter  i Norge.

Opplæringsprogram i fasilitering/utvikling av

“Den menneskelige faktor” i organisasjon og samfunn

I vårt mangeårige virke som fasilitatorer/konsulenter innen HRD forbauses vi fortsatt over at nøkkelpersoner mer enn ofte mangler de relativt enkle holdninger og ferdigheter som må til for å skape konstruktivt samspill/dialog og fruktbar endring, spesielt i forbindelse med mer komplekse samspill med f eks skjulte konflikter. Dette får betydelige negative konsekvenser, og til tider tragiske følger. Mer enn ofte kunne dette vært unngått, ja, til og med snudd til konstruktiv læring dersom kunnskap om betydningen av deltakende prosesser, kombinert med kompetanse hadde vært mer tilgjengelige for aktørene, enten det dreier seg om enkeltmennesker, organisasjoner eller de store nasjonale og internasjonale politiske arenaer, der de avgjørende forhandlinger om fred, samarbeid og utvikling foregår.

Mål

Vi fokuserer på å iverksette prosesser og intervensjoner som bidrar til å løse og forebygge “negative” menneskelige samspill, og som fremmer positiv endring.

Vi erfarer at mye lar seg løse gjennom en kombinasjon av enkle strukturelle grep, så som teammøter med fokus på arbeidsmiljø, ledelse, utviklingssamtaler, møte mellom parter samt avanserte kommunikasjonferdigheter. Gjennom en slik tilnærming kan til tider endringer av stor betydning for enkeltmennesket og organisasjonen skje på bemerkelsesverdig kort tid.

Vi har utviklet et erfaringslæringsprogram med fokus på integrering av spesifikke holdninger, og opplæring i ferdigheter og metoder for fasilitering av menneskelig samspill. Vi fokuserer på beherskelse av intervensjoner, metoder og “grep” som fremmer en “kommunikativ infrastruktur”. Kombinert med slike mer strukturelle virkemidler legger vi betydelig vekt på utvikling av den nødvendige kommunikative spisskompetansen som er uvurderlig i forhold til HR-konsulentens og dennes intervensjoners påvirkning  i menneskers samspill. Fasilitatorens “empatiske kompetanse” ser vi som ufravikelig grunnlag for å evne å skape positiv endring. Dette gjelder på nær sagt alle livets arenaer, enten det handler om internasjonale forhold, arbeidsmiljø, grupper/team, partskonflikter eller individets indre/psykologiske forhold. Vi legger vekt på å skape prosesser som fremmer “empatisk foredling” og evne til å kanalisere empatien gjennom valg av “riktig” intervensjon og riktig anvendelse av denne. (F eks i forhold til personlig tilbakemelding er holdning, behovsavklaring og måte samt den påfølgende samtalen avgjørende for resultatet, noe som igjen er avhengig av fasilitators empati og evne til å praktisere denne ).

Tilnærminger, verktøy og metode

Vår tilnærming tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer med samspill – hvilket krever et fleksibelt program med fokus på de behov for kompetanse som blir avdekket underveis i denne deltakende prosessen som våre opplæringsprogram representerer.  Vi vil anvende selve gruppeprosessen oss i mellom som opplæringsverktøy. Vi etablerer arbeid i plenum, smågrupper og pararbeid. Videre introduseres kommunikasjonslaboratorier, simulering og rollespill. Løpende evalueringer og tilbakemeldinger er del av opplæringen.

Vi fokuserer på å sette i gang læringsprosesser som styrker deltagelse og kommunikasjon, og derigjennom oppnår vi en sterk tilegnelse av ferdigheter. Dette inkluderer å starte og fasilitere prosesser hvor deltagerne

 • Identifiserer utfordringer, behov og problemer samt prioriterer mellom disse
 • Formulerer felles mål og handlingsplaner
 • Setter opp prosjektgrupper og blir enige om fordeling av ansvar seg i mellom
 • Definerer forventet fremdrift, og setter opp tidspunkter for evalueringsmøter for å monitorere prosjektaktivitetene
 • Evaluere resultatene og ferdighetene, slik at en kan lære av erfaringene

Vi vil trekke på vår erfaring med å utvikle fruktbare tilnærminger for deltakende prosesser og for å forene parter, grupper og ulike administrative nivåer og/eller samfunn for å lykkes med å etablere et samarbeid hvor vi styrker både arbeidsmiljøet, produktiviteten og hele organisasjonsstrukturen.

Programinnhold

Deltakerne kan forvente at følgende temaer/emner, med adekvate intervensjoner vil bli dekket i større elle mindre grad avhengig av deltakeres erfaring og kunnskapsnivå, holdninger og ferdigheter.

1 Kommunikasjon  og samspillsprosesser

 • Teori og forskning
 • Instrumenter og metoder
 • Fasiliterende Kommunikasjon
 • Holdninger
 • Dialogprinsipper og -regler
 • Samtalens faser
 • Ferdighetstrening med vekt på:
 • Empatisk lytting (innfølende forståelse for den andres indre referanseramme)
 • Kanalisering av empatien i “riktige” intervensjoner
 • Klargjøring av behov, problemer og utfordringer
 • Fasilitere muligheter
 • Prioritere mellom muligheter og trekke konklusjoner
 • Implementere konklusjonene
 • Gi tilbakemelding og evaluere personlig- og organisasjonsmessig måloppnåelse
 • Kombinere ovenstående tilnærminger med hensyn til partenes og organisasjonens interesse
 • Instrumenter og metoder
2 Konfliktologi

 • Konfliktteori, megling og andre tredjepartsintervensjoner
 • Ferdighetstrening
 • Selv være part i en konflikt
3 Team

 • Teori og forskning
 • Instrumenter og metoder
 • Teamutvikling
 • Verdier og standarder
 • Kommunikativ infrastruktur
 • Evaluering og tilbakemelding
 • Intervensjonsinstrumenter, metoder og strategier
4 Møter

 • Møteledelse
 • Klima
 • Evaluering

Sak og prosess

 • Ta beslutninger samt følge opp beslutninger
 • Håndtere ulikheter mellom møtedeltagerne
5 Stress/angsthåndtering

 • Teori

Metoder og strategier

(Øvelser, holdning, fysiske og mentale teknikker, samtalen)

6 Forhandlinger

 • Posisjons- og interesseforhandlinger
 • Være opptatt av motpartens interesser
 • Forhandle forhandlingen
 • Muligheter og begrensninger

BATFOL (Beste alternative til en forhandlingsløsning)

7 Helsefarlige ledere og medarbeidere

 • Spesifisering og avklaring av holdninger, handlinger og klima som er helsefarlig
 • Prosessintervensjoner (intervensjoner på metanivå)
 • Strategi og metode
 • Sakkyndige uttalelser/ekstern hjelp

 

Fremdrift og implementering av programmet

Som allerede poengtert baserer vår tilnærming seg på erfaringslæring. Det vil innebære at vi alternerer mellom teori og praksis.  På første samling legger vi vekt på å bygge opp eller fasilitere deltakernes kompetanse i forhold til utfordringer/endringsbehov knyttet til rollen som fasilitator.
Dette innebærer avklaring av behov og utfordringer, samt diverse intervensonsarbeid for å “ruste” eller bygge opp vedkommende til ny praksis/til å sette utfordringene ut i livet, f.eks. fasilitering av en person, eller et team. Dernest følger en “praksisperiode” hvor deltagerne prøver seg ut,  for så på neste samling å dele erfaringen, avklare nye læringsbehov og fasilitere frem kompetanse (Feed-Back Loop).

Dokumentasjon og sertifisering
Relevante dokumenter vil bli delt ut fortløpende.

Deltagerne vil få sertifisert sin deltagelse.

 

[button link=»http://www.ribert.no/kontakt/» color=»orange»] Ta kontakt om konsulentopplæring![/button]

Skroll til toppen