Verdier

 

Hvordan en organisasjon opptrer reflekterer organisasjonens verdier. Hvilke verdier en organisasjon har, og lever etter, er til syvende og sist avgjørende for hvor robust en organisasjon er, og hvilken sjanse organisasjonen har i konkurransen med andre. Alt for lenge har økonomi vært det viktigste, nærmest det enerådende prinsippet, den eneste verdien, vi har styrt organisasjoner etter. Virksomheter har vært opptatt av den kjernevirksomheten de skal ha, å tjene penger, og en har vært interessert i å redusere på kostnadssiden.

Det behøver ikke å være noe galt i å styre utelukkende etter økonomi dersom en tar med alle variablene. «Hva koster det for den enkelte, hva koster det for miljøet, og hva koster det for kreativiteten og muligheten til å tenke nye tanker?», ville være viktige dimensjoner å få med. I praksis har det vist seg nesten umulig å bygge bærekraftige organisasjoner som er kreative og tar vare på mennesker og naturen, samtidig som en skal ha oppmerksomhet på «å tjene penger på ‘noe'». Toppledere ligger ofte knefalls for eierne, og målet for organisasjonen reduseres ofte til aksjonærenes fortjeneste.

Når det har vært tunge tider, har virksomheter – både offentlige og private ofte tenkt reduksjon av kostnader, og ikke investeringer i utvikling, med dertil hørende besparelser, oppsigelser og menneskelige tragedier.

Derfor trenger vi å se at økonomi er betydningsfullt. Naturligvis må virksomheter produsere ‘noe’ som har en en verdi, og det er viktig å ha en inntjening, slik at en videreutvikler sitt eksistensgrunnlag. Det vi må legge til er at økonomi ikke er den eneste dimensjonen som får organisasjoner til å blomstre å gro. Økonomi er en verdi vi må styre etter, men det finnes andre som er betydningsfulle. Det paradoksale kan for mange være at når vi makter å styre etter økonomi, og andre verdier, blir organisasjonen mer økonomisk lønnsom. Økonomi, som alle andre dimensjoner, henger jo sammen med resten.

 

 

Verdier det kan være betydningsfullt å overveie

Alt avhenger jo av alt. Vi er hverandres verden. Derfor er det betydningsfullt å se på hvordan pengene henger sammen med en del andre ting.

Det kan til og med være at vi skal begynne å se på hvilke verdier som ikke kan måles i penger, eller som pengene hindrer oss i å i å oppnå.

Ut fra spørsmålene under vil du kunne utvikle verdier som din organisasjon kan stå for.

 

Økonomiske
 • Tjener vi nok til at vi kan fortsette driften?
 • Er vi attraktive for nye investorer?
 • Får våre eiere et utbytte som gjør at vi er spennende?
 • Opplever våre medarbeidere at de får rettferdig betalt?
 • Har vi konkurransedyktige lønninger for alle våre folk?
 • Investerer vi nok i oss selv for å være robuste for nye utfordringer og endringer?
Menneskelige
 • Får vi nok ut av hver medarbeider?
 • Støtter vi medarbeiderne slik at de vil yte sitt beste?
 • Hjelper vi hver enkelt medarbeider til å bli den beste versjonen av seg selv?
 • På hvilken måte utvikler vi en forståelse hos alle medarbeidere om at de er unike?
 • Aksepterer vi at alle gjør feil?
 • Hvordan sørger vi for at medarbeiderne gjør nye, og mer spennende feil?
Kommunikative
 • Sørger vi for at medarbeidernes ulikhet blir anerkjent?
 • Hvilken oppmerksomhet har vi på konflikter?
 • Tar vi tak i problemadferd hos ledere?
 • … og hos medarbeidere?
 • Hvor gode er vi på tilbakemeldinger? (feedback)
 • Tar vi ting med rette vedkommende?
Miljømessige
 • Belaster vi det ytre miljøet negativt?
 • Har vi planer for å bidra til klodens kurering?
 • Hvordan bruker vi våre medarbeideres kreativitet til å bidra innen miljøvern?
Omdømmemessige
 • Blir vi betraktet som troverdige av med- og motspillere?
 • Får våre ledere betingelser slik at de forblir?
 • Trekker vi til oss de beste medarbeiderne fordi vi er attraktive?
 • Hvilken oppmerksomhet har vi på å bli «best i klassen»?
 • Skjer det ting hos oss som ikke tåler dagens lys?
Innovative
 • Hvilken oppmerksomhet har vi på nytenkning og utvikling?
 • Hvor nyskapende er vi? Hvilken «ranking» har vi for nyskapende organisasjoner?

 

Skroll til toppen