Prosessarbeid / Fasilitering

 

Prosessarbeid med Ribert Kultur & Kommunikasjon består i å etablere kommunikative og strukturelle forutsetninger for å kanalisere den iboende kraft  som er i hver enkelt, på et slikt vis at denne iboende kraften kommer frem, og kommer til sin rett til glede for den enkelte, og til glede for grupper hun og han er med i. Slik kan organisasjoner og virksomheter vokse i den retningen de bør, og være med å skape bærekraftige samfunn som tar vare på den enkelte, og eksistere i pakt med naturen.

Ved å ta lærdom av ulike kulturelle tilpasninger, hvor folk har lyktes med gode prosesser mellom mennesker, må vi se at det finnes ulike måter å gå frem på. Samtidig som vi må respektere et kulturelt fellesskap og et kulturelt flertall, må vi inkorporere kulturelle minoriteter.  Vi kan også lære, og utvikle oss med utgangspunkt i alle de bidragene representanter fra andre kulturer har hva gjelder hva de har oppnådd på mer vellykkede måter enn oss.
I praksis arbeider Ribert Kultur & Kommunikasjon for å etablere demokratiske strukturer slik at vi kan forebygge totalitære kulturer.

Fasilitering
Å fasilitere er å bidra til at det som bør skje, får de beste forutsetninger for å finne sted. Å fasilitere betyr «å gjøre lettere», og det er å bidra med en tilstedeværelse og en kommunikasjon på en slik måte at personer, grupper, organisasjoner og samfunn vokser i en menneskelig retning.

Prosessledelse
Ribert Kultur & Kommunikasjon driver prosessarbeid, og fasiliterer prosesser på ulike nivåer og i forskjellige sammenhenger. Samtidig er Ribert opptatt av å formidle de ferdighetene, den væren, det gehøret, den holdningen, den gleden, den dybden som må til for å bli en kompetent prosessleder. Ambisjonen er derfor å bistå til at Ribert Kultur & Kommunikasjons kompetanse blir spredd så langt og så hurtig som mulig, for derigjennom å oppnå fred i verden og konstruktiv håndtering av konflikter.

Fasilitering av personer

 

Å ta vare på hver enkelt, og sørge for at hun eller han får eierskap til sine egne utfordringer, er trygg på at det er ok å være feilbarlig samtidig som vi bistår personen i å vokse som menneske, gjør at hun og han kan senke skuldrene, være mindre opptatt av seg selv, og mer fokusert på de arbeidsoppgavene som hun eller han er ment å utføre. Fasilitering på dette nivået betyr bl a ofte å arbeide med å:

 

 

 • Tørre å ta ordet
 • Si sin mening
 • Være lydhør, forstå den andres synspunkt, interesser og behov
 • Altså «Trykke og trekke», eller skal vi si
 • Utvikle sitt gehør – ha en retning samtidig som vi forstår og får med de andre
 • Utvikle individets kreative potensiale

Individuell fasilitering er det som finner sted bl a i supervisjon.

Fasilitering av grupper
Fasilitering av grupper er i høy mon det samme som fasilitering av enkeltpersoner. Her gjøres det imidlertid i gruppe, og det fordrer noen rammer og forutsetninger for at hver enkelt skal driste seg til å by på seg selv. En del av fasiliteringen dreier seg også om å skape tillit og trygghet i gruppen, slik at hver enkelt skal føle seg komfortabel med å dele noe betydningsfullt med de andre i gruppen.
Grupper har en stor kraft, og gevinsten er gjerne

 • Individet i gruppen – gruppens kraft blir aktivert. Individer blir trygge og gruppen blir stabil og sterk.
 • Individuelle forskjeller blir det satt navn på, og gruppens mangfold utvikles til å bli en styrke.
 • Teamutvikling finner sted, samarbeid utvikles og mot og evne til å gi og ta tilbakemeldinger etableres

Fasilitering av lærende grupper er en integrert del av kommunikasjonsprogrammet Mentor.

Fasilitering av organisasjoner
Slik som Ribert Kultur & Kommunikasjon fasiliterer grupper, vil vi også kunne fasilitere organisasjoner. Eksempler på arbeid på dette nivået er:

Møteledelse – samt effektiv og empatisk møtedeltagelse

Ledelse, som bl a er å

 • være visjonær og grenseoverskridende
 • lytte for å få med alle ressursene i teamet
 • være tydelig
 • stille krav og yte støtte
 • motivere og samarbeide
 • supervisere
 • ta (upopulære) beslutninger
 • følge opp beslutninger
 • etablere en effektiv og empatisk kommunikativ infrastruktur

Fasilitering av styrer
Ribert sitter i styret for foreningen Nordiske Mediatorer, en faglige foreningen for konfliktmeglere med en avansert teoretisk og praktisk bakgrunn fra faget konfliktmegling. I hans tid har han bidratt til en signifikant utvikling av organisasjonen. Han har fasilitert prosesser i og utenfor organisasjonen.

Ribert sitter videre i styret i en familiebedrift, og fasiliterer kommunikasjon blant eierne, er med i prosessen for å etablere kommunikativ infrastruktur i styret, utvide ledelsesfunksjonene i den daglige ledelsen og bistår med at ledelsen av bedriften blir mer effektiv og empatisk. Erfaringer fra dette arbeidet tilsier en effektiv utvikling i å

 • etablere styrer
 • utvikle småbedrifter til mellomstore virksomheter

Fasilitering av kongresser


Interaktive kongresser, store møter der mennesker treffes for å

 • definere ulike problemer
 • bidra fra ulike ståsteder for å løse problemene
 • etablere nettverk for fremtidig samarbeid
 • utvikle nye måter å samhandle, agere eller påvirke på
 • skape en ny virkelighetsforståelse

trenger å bli fasilitert for at deltagerne ikke utelukkende sitter å diskuterer «saker», men faktisk gjennomfører «prosesser» som medfører en faktisk endring.

Ribert Kultur & Kommunikasjon fasiliterer

 • utviklingskonferanser,
 • dialogmøter (s k «encounter groups»)
 • nettverksgrupper, både nasjonalt og internasjonalt

Et eksempel på fasilitering av en slik konferanse er «Mediators at COP15 i desember 2009» – hvor konfliktmeglere fra en rekke land møttes i København for å utvikle konflikthåndteringsstrategier og felles ståsted for å håndtere samhandlingsutfordringer som oppstår ved klimaforverring. Konferansen ble fasilitert av Ribert Kultur & Kommunikasjon.

 

[button link=»http://www.ribert.no/kontakt/» color=»orange»] Ta kontakt om Prosessarbeid og fasilitering![/button]

 

Skroll til toppen